Algemene Voorwaarden

1. Waarom zijn er amper prijzen te vinden?

Kniv Solutions werkt volledig op projectbasis, elke prijs wordt bepaald afgaande op de benodigdheden en worden digitaal per offerte overgemaakt naar de klant.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en tenzij anders vermeld, incl. BTW. Verplaatsing- en/of administratieve kosten worden steeds apart vermeld.

2. Welke betalingsmethoden accepteren jullie?

Voor installaties heeft de klant heeft de keuze om bij akkoord de offerte van de overeengekomen installatie (exclusief installatiekosten) als voorschot te betalen per overschrijving of digitaal per bancontact. Bij betaling ontvangt de klant automatisch hun factuur. Zodra de betaling voldaan is wordt de installatie ingepland.

Indien een directe verkoop op factuur van toepassing is geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Deze kan net zoals bovenstaande, per overschrijving of online bancontact betaald worden.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

3. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld binnen de 5 dagen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Elke installatie-overeenkomst gaat vooraf met een goedgekeurde en voldane offerte/factuur (exclusief installatiekosten) alvorens deze worden ingepland.

4. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

Bij installaties wordt de eigendom verlegd naar de Klant bij plaatsing, zodat wij voorafgaand kunnen ingrijpen bij schades of tekortkomingen.

5. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

6. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Wat valt niet onder garantie: bij aankoop van een laptop, desktop, tablet enz, waar dus besturingssystemen en software mee gepaard gaan, genieten geen garantie op software problemen. Er mogen bijgevolg kosten doorgerekend worden indien het aangemelde toestel geen hardware gebreken vertoont en dus hersteld kan worden op software niveau. Garantie kan op software niet gegeven worden aangezien iedereen vrij is te installeren wat hij wil, en dan ook zelf moet nagaan wat de gevolgen van bepaalde software kunnen hebben op hun computer.

7. Web

Onze webservices worden aangeboden in verschillende pakketten. Na overeenkomst van het juiste pakket op maat voeren wij de nodige domeinregistraties uit. Kniv Solutions werkt niet met contractuele overeenkomsten voor webservices, behalve de strikte exclusiviteit voor het eerste jaar. 

Opzegging van webservices binnen het eerste jaar na overeenkomst resulteert in het afsluiten van de registrar waar de openstaande periode van dit jaar vereffend dienen te worden met een minimum forfaitair bedrag van 150 EUR exclusief BTW, exclusief administratieve kosten voor het afsluiten van de registrar. Deze laatste komt tevens pas vrij voor publiek na vervaldatum van de initiële registratie, tenzij overdracht wordt overeengekomen.

8. Sancties voor niet betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet & of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Toepassing:

- 5 dagen na verstrijken vervaldatum ontvangt de Klant een herinneringsmail

- Indien 5 dagen na de herinnering er geen respons is ontvangen zal er - automatisch en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is - een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van 75,00 €) verschuldigd zijn.

De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

9. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

10. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

11. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform


Privacybeleid

Dit privacy beleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze onderneming. Bij vragen omtrent ons privacy beleid kan je ons steeds per email contacteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
-IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, contacteer ons dan per email, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden voor alle types van persoonsgegevens.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij gebruiken analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens steeds per email versturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren steeds zo snel mogelijk op uw verzoek.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons per email. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Meer informatie over cookies vind je tevens op: www.allaboutcookies.org

Meer informatie over online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu